Fiscaal afschrijven van je goodwill. Wat is het en hoe werkt het? | TINT (2024)

Willem Janssen

9 juni 2023

Als ondernemer komt er veel op je af als het gaat om financiën en belastingen. Een onderwerp dat vaak vragen oproept, is het afschrijven van goodwill. Wat is goodwill eigenlijk? Hoe wordt het bepaald en wanneer kun je het afschrijven? In dit artikel zullen we deze vragen beantwoorden en de fiscale voordelen van het afschrijven van goodwill bespreken.

Inhoudsopgave

Wat is goodwill?

We beginnen bij de basis. Wat is goodwill eigenlijk? Stel je voor dat je een goedlopend bedrijf hebt. Je hebt een geweldige reputatie, loyale klanten en je bent gewoonweg altijd je concurrenten twee stappen voor. Wel, dat beetje extra, die reputatie en klantenkring, dat wordt er bedoeld met goodwill. Er zijn twee soorten goodwill te onderscheiden:

  1. Onderneminggoodwill: de eerder genoemde punten zijn voorbeelden van onderneminggoodwill. Een andere vorm kan zijn dat je in het bezit bent van een octrooi, een speciaal product of een zekere dienst.
  2. Persoonlijke goodwill: dit is de goodwill van de ondernemer. Bijvoorbeeld een schilder die door een speciale techniek ieder canvas of oppervlak een kunstwerk maakt.

Nu je een idee hebt van wat goodwill is, laten we eens kijken hoe het wordt bepaald. Goodwill kan op verschillende manieren worden berekend door een financieel adviseur of boekhouder. Wanneer je de onderneming verkoopt, wil de kopende partij van dezelfde goodwill gebruikmaken. In de onderhandelingen kan je een hogere prijs vragen door de goodwill die je hebt opgebouwd.

Goodwill laten berekenen?

Ben je benieuwd naar de waarde van goodwill in jouw bedrijf en wil je optimaal profiteren van de fiscale voordelen die afschrijving op goodwill biedt? Aarzel dan niet langer en laat ons als financieel adviseur jouw goodwill vrijblijvend berekenen.

Cijfers vertalen

Wanneer wordt goodwill afgeschreven?

Stel je voor dat je een bedrijf hebt aangekocht en tijdens de aankoop was er sprake van ondernemingsgoodwill. Deze is nu voor jou, als kopende partij, fiscaal aftrekbaar. Volgens de fiscale regels moet goodwill worden afgeschreven over een bepaalde termijn.

De afschrijvingstermijn kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aard van de activiteit en de economische levensduur van de goodwill. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de specifieke regels en voorwaarden die gelden in jouw rechtsgebied, zodat je de afschrijving op de juiste manier kunt toepassen.

Fiscaal voordeel van het afschrijven van goodwill

Hier komt het leuke gedeelte, het fiscale voordeel! Het afschrijven van goodwill betekent dat je belastbare winst naar beneden gaat. En dat betekent dat je minder belasting hoeft te betalen. Klinkt goed, toch? Door de afschrijving van goodwill wordt de waarde ervan geleidelijk verminderd en dit wordt als kosten beschouwd, wat resulteert in een verlaging van de belastbare winst. Het kan een aanzienlijke besparing opleveren bij het berekenen van je belastingverplichtingen.

Conclusie: afschrijven van goodwill

Het afschrijven van goodwill biedt aantrekkelijke fiscale voordelen bij de aankoop van een bedrijf. Door goodwill af te schrijven verlaag je de belastbare winst en betaal je minder belasting. Zit je midden in de aan- of verkoop van een onderneming? En ben je benieuwd naar de waarde van de goodwill? Neem contact met ons op en onze financiële experts staan klaar om jou te helpen.

Veelgestelde vragen

Wat is goodwill?
Kan je goodwill afschrijven?
Is afschrijven van goodwill verplicht?

Ja, volgens de fiscale regels is het afschrijven van goodwill verplicht. Het is belangrijk om de specifieke regels en voorwaarden te volgen die gelden in jouw rechtsgebied om te voldoen aan de vereisten voor afschrijving.

Hoelang moet je afschrijven op goodwill?

De afschrijvingstermijn voor goodwill kan variëren en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de aard van de activiteit en de economische levensduur van de goodwill. Het is essentieel om op de hoogte te zijn van de specifieke regels en voorschriften in jouw rechtsgebied om de juiste afschrijvingsperiode toe te passen.

Waarom schrijft men af op goodwill?

Men schrijft af op goodwill om de waarde ervan in overeenstemming te brengen met de werkelijke economische realiteit. Goodwill vertegenwoordigt immers de toekomstige inkomsten die het bedrijf zal genereren. Door af te schrijven op goodwill, wordt de waarde geleidelijk verminderd en wordt het effect op de financiële overzichten weergegeven.

Hoe berekent men goodwill?

Goodwill kan op verschillende manieren worden berekend, afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Enkele veelgebruikte methoden zijn de rendementsmethode, vergelijkingsmethode en inkomstenmethode. Deze methoden maken gebruik van financiële gegevens, zoals verwachte toekomstige inkomsten, winstgevendheid en vergelijkingen met vergelijkbare bedrijven, om de waarde van goodwill te bepalen. Het is raadzaam om een financieel professional te raadplegen om de berekening van goodwill op de juiste manier uit te voeren.

Over de auteur

Willem Janssen

Willem Janssen is eigenaar van TINT Financiële Diensten, nadat hij in 2018 het stokje overnam van zijn vader. Sindsdien heeft hij zich gefocust op de digitalisering van de administratie, klantcontact en belastingadvies.

Recent Post

17 april 2024 PLUS van Reijen
13 maart 2024 met marijn
20 februari 2024 Eenmanszaak omzetten naar BV? 3 belangrijke factoren!

Midden in een bedrijfsovername?

We ondersteunen je graag bij het proces. Onze financieel adviseur Vivian staat voor je klaar.

Contact opnemen

Fiscaal afschrijven van je goodwill. Wat is het en hoe werkt het? | TINT (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated:

Views: 6621

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.